Přejít k hlavnímu obsahu

Průvodce funkcemi aplikace Excel ExtendOffice


Kostka

Popis

Argumenty

CUBEKPIMEMBER Vrátí vlastnost klíčového ukazatele výkonu (KPI). connection, kpi_name, kpi_property, [caption]
CUBEMEMBER Vrátí člen nebo n-tici z krychle connection, member_expression, [caption]
CUBESET Vrátí vypočítanou sadu členů nebo n-tic connection, set_expression, [caption], [sort_order], [sort_by]
CUBESETCOUNT Vrátí počet položek v sadě set
CUBEVALUE Vrátí agregovanou hodnotu z krychle filtrované pomocí více argumentů member_expression connection, [member_expression1], [member_expression2], …

Databáze

Popis

Argumenty

DAVERAGE Vrátí průměr, který odpovídá konkrétním kritériím database, field, criteria
DCOUNT Spočítá buňky, které obsahují čísla v poli záznamů v databázi, které odpovídají zadaným kritériím database, field, criteria
DCOUNTA Spočítá buňky, které v poli záznamů v databázi odpovídají zadaným kritériím database, field, criteria
DGET Vrátí jednu hodnotu v daném poli databáze, která odpovídá kritériím database, field, criteria
DMAX Vrátí maximum, které odpovídá konkrétním kritériím database, field, criteria
DMIN Vrátí min, které odpovídá konkrétním kritériím database, field, criteria
DPRODUCT Vrátí produkt, který odpovídá konkrétním kritériím database, field, criteria
DSTDEV Vrátí odhadovanou hodnotu směrodatné odchylky základního souboru na základě vzorku pomocí hodnot z databáze vzorků, které odpovídají zadaným kritériím, která zadáte. database, field, criteria
DSTDEVP Vrátí směrodatnou odchylku základního souboru pomocí čísel z celé databáze, která odpovídají zadaným kritériím, která zadáte database, field, criteria
DSUM Vrátí součet čísel z databáze, která odpovídají zadaným kritériím database, field, criteria
DVAR Odhaduje rozptyl vzorku získaného z pole, které odpovídá daným podmínkám database, field, criteria
DVARP Vrátí rozptyl pro celou populaci načtenou z pole, které odpovídá daným podmínkám database, field, criteria

Datum a čas

Popis

Argumenty

DATE Vytvoří datum s rokem, měsícem a dnem year, month, day
DATEDIF Vrátí roky, měsíce nebo dny mezi dvěma daty start_date, end_date, unit
DATEVALUE Převede datum uložené v textovém formátu na platné datum date_text
DAY Získá den jako číslo (1 až 31) z data date
DAYS Získá počet dní mezi dvěma daty start_date, end_date
DAYS360 Získá počet dní mezi 2 daty v 360denním roce start_date, end_date, [method]
EDATE Přidá n měsíců pro datum start_date, months
EOMONTH Získá poslední den měsíce n měsíců v budoucnosti nebo minulosti start_date, months
ISOWEEKNUM Získá číslo týdne ISO od daného data date
HOUR Získá hodinu jako číslo (0 až 23) z data a času serial_number
MINUTE Vrátí minutu jako číslo (0 až 59) z času serial_number
MONTH Získá měsíc jako celé číslo (1 až 12) od data serial_number
NETWORKDAYS Získá počet pracovních dnů mezi dvěma daty start_date, end_date, [holidays]
NETWORKDAYS.INTL Získá pracovní dny mezi dvěma daty start_date, end_date, [weekend], [holidays]
NOW Získá aktuální datum a čas //
SECOND Vrátí sekundy jako číslo (0 až 59) z času serial_number
TIME Vytváří čas s hodinami, minutami a sekundami hour, minute, second
TIMEVALUE Získá čas z textového řetězce time_text
TODAY Získá aktuální datum //
WEEKDAY Získá den v týdnu jako číslo (1 až 7) z data serial_number, [return_type]
WEEKNUM Vrátí číslo týdne daného data za rok serial_number, [return_type]
WORKDAY Přidá pracovní dny k danému datu zahájení a vrátí pracovní den start_date, days, [holidays]
WORKDAY.INTL Přidá pracovní dny k danému datu zahájení a vrátí pracovní den kromě vlastního víkendu a svátků start_date, days, [weekend], [holidays]
YEAR Vrátí rok na základě daného data ve formátu čtyřmístného sériového čísla serial_number
YEARFRAC Vypočítá zlomkový rok v desítkovém formátu mezi danými daty start_date, end_date, [basis]

Inženýrství

Popis

Argumenty

BESSELI Vypočítá upravenou Besselovu funkci x, n
BESSELJ Vrátí Besselovu funkci pro zadanou hodnotu x a pořadí x, n
BESSELK Vrátí upravenou Besselovu funkci x, n
BESSELY Vrátí Besselovu funkci x, n
BIN2DEC Převede binární číslo na desítkové číslo number
BIN2HEX Převede binární číslo na hexadecimální číslo number, [places]
BIN2OCT Převede binární číslo na osmičkové number, [places]
BITAND Vrátí desetinné číslo představující bitový 'AND' dvou zadaných čísel number1, number2
BITLSHIFT Vrátí desetinné číslo posunuté doleva o zadaný počet bitů number, shift_amount
BITOR Vrátí bitové 'OR' dvou daných čísel number1, number2
BITRSHIFT Vrátí dané číslo posunuté doprava o zadaný počet bitů number, shift_amount
BITXOR Vrátí bitovou hodnotu 'XOR' dvou daných čísel number1, number2
COMPLEX Převádí reálné a imaginární koeficienty na komplexní číslo real_num, i_num, [suffix]
CONVERT Převede dané číslo z jednoho systému měření na jiný number, from_unit, to_unit
DEC2BIN Převede desetinné číslo na binární číslo number, [places]
DEC2HEX Převede desetinné číslo na šestnáctkové number, [places]
DEC2OCT Převede desetinné číslo na osmičkové number, [places]
DELTA Porovná dvě číselné hodnoty a zkontroluje, zda jsou stejné number1, number2
ERF Vrátí chybovou funkci integrovanou mezi dolní_mez a horní_mez lower_limit, [upper_limit]
ERF.PRECISE Vrátí chybovou funkci integrovanou mezi nulou (0) a limitem x
ERFC Vrátí doplňkovou chybovou funkci integrovanou mezi dolní limit a nekonečno x
ERFC.PRECISE Vrátí doplňkovou chybovou funkci integrovanou mezi limitu a nekonečno x
GESTEP Zkontroluje, zda je dané číslo větší nebo rovno zadané hodnotě kroku, a vrátí 1, pokud je PRAVDA, a 0, pokud je NEPRAVDA number, [step]
HEX2BIN Převede hexadecimální číslo na binární číslo number, [places]
HEX2DEC Převede hexadecimální číslo na binární číslo number
HEX2OCT Převede hexadecimální číslo na binární číslo number, [places]
IMABS Vrátí absolutní hodnotu komplexního čísla inumber
IMAGINARY Vrátí imaginární koeficient daného komplexního čísla inumber
IMARGUMENT Vrátí úhel vyjádřený v radiánech daného komplexního čísla inumber
IMCONJUGATE Vrátí komplexní konjugát daného komplexního čísla inumber
IMCOS Vrátí kosinus daného komplexního čísla inumber
IMCOSH Vrátí hyperbolický kosinus daného komplexního čísla inumber
IMCOT Vrátí kotangens daného komplexního čísla inumber
IMCSC Vrátí kosekans daného komplexního čísla inumber
IMCSCH Vrátí hyperbolický kosekans daného komplexního čísla inumber
IMDIV Vypočítá podíl dvou daných komplexních čísel inumber1, inumber2
IMEXP Vrátí exponenciálu daného komplexního čísla inumber
IMLN Vrátí přirozený logaritmus daného komplexního čísla inumber
IMLOG2 Vrátí logaritmus se základem 2 daného komplexního čísla inumber
IMLOG10 Vrátí společný (základ 10) logaritmus daného komplexního čísla inumber
IMPOWER Vrátí komplexní číslo umocněné na danou mocninu inumber
IMPRODUCT Vypočítá součin jednoho nebo více komplexních čísel inumber1, [inumber2], ...
IMREAL Vrátí skutečný koeficient daného komplexního čísla inumber
IMSEC Vrátí sekans komplexního čísla inumber
IMSECH Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla inumber
IMSIN Vrátí sinus komplexního čísla inumber
IMSINH Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla inumber
IMSQRT Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla inumber
IMTAN Vrátí tangens daného komplexního čísla inumber
IMSUB Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly inumber1, inumber2
IMSUM Vypočítá součet dvou nebo více komplexních čísel inumber1, [inumber2], ...
OCT2BIN Převede osmičkové číslo na binární číslo number, [places]
OCT2DEC Převede osmičkové číslo na desítkové číslo number
OCT2HEX Převede osmičkové číslo na hexadecimální číslo number, [places]

Finanční

Popis

Argumenty

ACCRINT Pravidelně vrací naběhlý úrok issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]
ACCRINTM Vrátí naběhlý úrok při splatnosti issue, settlement, rate, par, [basis]
AMORDEGRC Vrátí lineární odpisy aktiva pro každé účetní období použitím odpisového koeficientu založeného na životnosti aktiv. cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
AMORLINC Vrátí lineární odpisy aktiva pro každé účetní období cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
COUPDAYBS Vrátí počet dní mezi začátkem období kupónu a datem jeho vypořádání settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYS Vrátí počet dní v období kuponu včetně data vypořádání settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYSNC Vrátí vypočítaný počet dní od data vypořádání do data dalšího kuponu settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNCD Vrátí datum dalšího kupónu po datu vypořádání settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNUM Vrátí počet kuponů splatných mezi datem vypořádání a datem splatnosti settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPPCD Vrátí předchozí datum kupónu před datem vypořádání settlement, maturity, frequency, [basis]
CUMIPMT Vrátí kumulativní úrok zaplacený za zatížení mezi počátečním a konečným obdobím rate, nper, pv, start_period, end_period, type
CUMPRINC Vypočítá kumulativní jistinu zaplacenou za zatížení mezi počátečním a konečným obdobím rate, nper, pv, start_period, end_period, type
DB Vrátí odpis aktiva za zadané období pomocí metody pevně sestupného zůstatku cost, salvage, life, period, [month]
DDB Vrátí odpis aktiva za zadané období pomocí metody dvojitého klesajícího zůstatku nebo jiné specifické metody cost, salvage, life, period, [factor]
DISC Vrátí diskontní sazbu cenného papíru settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
DOLLARDE Převede dolarovou hodnotu vyjádřenou ve zlomkovém zápisu na desítkovou fractional_dollar, fraction
DOLLARFR Převede dolarovou hodnotu vyjádřenou v desítkové soustavě na zlomkovou notaci decimal_dollar, fraction
DURATION Vypočítá dobu trvání cenného papíru, který pravidelně úročí settlement, maturity, coupon, yld, frequency,[basis]
EFFECT Vypočítá efektivní roční úrokovou sazbu nominal_rate, npery
FV Zjišťuje budoucí hodnotu investice rate, nper, pmt, pv, type
FVSCHEDULE Zjišťuje budoucí hodnotu jednorázové investice s nastavitelnými úrokovými sazbami principal, schedule
INTRATE Vypočítá úrokovou sazbu pro plně investovaný cenný papír settlement, maturity, investment, redemption, [basis]
IPMT Vypočítá úrokovou platbu za zadané období pro investici nebo náklad rate, per, nper, pv, [fv], [type]
IRR Zjišťuje vnitřní míru návratnosti pro řadu peněžních toků, které se vyskytují v pravidelných intervalech values, [guess]
ISPMT Vypočítá úrokovou platbu za dané období investice nebo půjčky rate, per, nper, pv
MDURATION Zjišťuje upravené Macauleyho trvání pro bezpečnost settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]
MIRR Vypočítá upravenou vnitřní míru návratnosti pro řadu peněžních toků values, finance_rate, reinvest_rate
NOMINAL Vypočítá nominální roční úrokovou sazbu effect_rate, npery
NPER Vypočítá počet období pro investici nebo půjčku rate, pmt, pv, [fv], [type]
NPV Vypočítá čistou současnou hodnotu investice rate, value1, [value2], ...
ODDFPRICE Vrátí cenu za nominální hodnotu 100 USD s lichým prvním obdobím settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDFYIELD Vrátí výnos cenného papíru s lichou první periodou settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
ODDLPRICE Vrátí cenu za nominální hodnotu 100 USD s lichým posledním obdobím settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDLYIELD Vrátí výnos cenného papíru s lichým posledním obdobím settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
PDURATION Vrátí požadovaný počet období, za které investice dosáhne konkrétní hodnoty rate, pv, fv
PMT Vrátí pravidelnou platbu potřebnou ke splacení půjčky rate, nper, pv, [fv], [type]
PPMT Vrátí hlavní část dané splátky úvěru rate, per, nper, pv, [fv], [type]
PRICE Vrátí cenu dluhopisu za nominální hodnotu 100 USD, která platí pravidelný úrok settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
PRICEDISC Vrátí cenu za 100 USD nominální hodnoty zlevněného cenného papíru settlement, maturity, discount, redemption, [basis]
PRICEMAT Vrátí cenu za nominální hodnotu 100 USD cenného papíru, který platí úroky při splatnosti settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]
PV Vrátí současnou hodnotu půjčky nebo investice na základě konstantní úrokové sazby rate, nper, pmt, [fv], [type]
RATE Vrátí úrokovou sazbu za období anuity nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]
RECEIVED Vrátí částku přijatou při splatnosti za plně investovaný cenný papír settlement, maturity, investment, discount, [basis]
RRI Vrátí číselnou hodnotu. Výsledek můžete naformátovat na procentuální formát nper, pv, fv
SLN Vrátí rovnoměrné odpisy aktiva za jedno období cost, salvage, life
SYD Vrátí součet ročních odpisů majetku za dané období cost, salvage, life, per
TBILLEQ Vrátí výnos ekvivalentní dluhopisu pro státní pokladniční poukázku settlement, maturity, discount
TBILLPRICE Vrátí cenu za 100 USD za pokladniční poukázku settlement, maturity, discount
TBILLYIELD Vrátí výnos ze státní pokladniční poukázky settlement, maturity, pr
VDB Vypočítá odpisy pomocí metody dvojitého klesajícího zůstatku cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]
XIRR Vypočítá vnitřní míru návratnosti pro nepravidelné peněžní toky values, dates, [guess]
XNPV Vypočítá čistou současnou hodnotu pro nepravidelné peněžní toky rate, values, dates
YIELD Vypočítá výnos z cenného papíru, který pravidelně úročí settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
YIELDDISC Vrátí roční výnos diskontovaného cenného papíru settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
YIELDMAT Vrátí roční výnos cenného papíru, který platí úrok při splatnosti settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]

Informace

Popis

Argumenty

CELL Vrátí požadované informace o zadané buňce info_type, [reference]
ERROR.TYPE Vrátí číslo, které odpovídá konkrétní chybové hodnotě error_val
INFO Vrátí podrobnosti o aktuálním operačním prostředí type_text
ISBLANK Pokud je buňka prázdná nebo prázdná, vrátí hodnotu TRUE a v opačném případě vrátí hodnotu FALSE value
ISERR Vrátí TRUE pro jakýkoli typ chyby (kromě #N/A) a v opačném případě FALSE value
ISERROR Testuje, zda počáteční zadaný výraz nebo hodnota vrátí chybu Excelu value
ISEVEN Testuje, zda je zadané číslo (nebo číselný výraz) sudé number
ISFORMULA Testuje, zda buňka obsahuje vzorec reference
ISLOGICAL Testuje, zda zadaná hodnota nebo výraz vrací logickou hodnotu (TRUE a FALSE) value
ISNA Testuje, zda hodnota nebo výraz vrací chybu Excel #N/A value
ISNONTEXT Vrátí hodnotu TRUE, pokud je daná hodnota netextová value
ISNUMBER Vrátí TRUE, pokud je daná hodnota číslo value
ISODD Vrátí TRUE, pokud je daná hodnota liché číslo value
ISOMITTED Zkontroluje, zda není hodnota ve funkci LAMBDA vynechána argument
ISREF Vrátí TRUE, pokud je daná hodnota odkazem value
ISTEXT Vrátí TRUE, pokud je daná hodnota text value
N Převede hodnotu na číslo value
NA Vrátí chybovou hodnotu #N/A //
SHEET Vrátí indexové číslo referenčního listu v Excelu [value]
SHEETS Vrátí počet listů v dané referenci [reference]
TYPE Vrátí typ zadané hodnoty value

logický

Popis

Argumenty

AND Testuje více podmínek, aby vrátil hodnotu True nebo False logical1, [logical2], ...
BYCOL Aplikuje funkci LAMBDA na každý sloupec v daném poli a vrátí výsledek na sloupec jako jediné pole array, lambda(column)
BYROW Aplikuje funkci LAMBDA na každý řádek v daném poli a vrátí výsledek na řádek jako jediné pole array, lambda(row)
FALSE Vygeneruje logickou hodnotu FALSE //
IF Testy na konkrétní stav logical_test, [value_if_true], [value_if_false]
IFERROR Pasti a řeší chyby value, value_if_error
IFNA Pasti a řeší chyby #N/A value, value_if_na
IFS Testuje více podmínek pro vrácení první shody logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], ...
LAMBDA Vytváří vlastní funkce, které lze znovu použít v celém sešitu [parameter1, parameter2, …], calculation
LET Přiřazuje názvy výsledkům výpočtů name1, name1_value, [name2/name2_value], ...,calculation
MAKEARRAY Vrátí vypočítané pole na základě daného počtu řádků a sloupců rows, columns, lambda(r,c,calculation)
MAP Vrátí pole vytvořené mapováním každé hodnoty v dodaných polích na novou hodnotu array1, [array2], ..., lambda
NOT Obrátí argumenty nebo výsledky logical
OR Testuje více podmínek pomocí OR logical1, [logical2], ...
REDUCE Vrátí celkovou hodnotu v akumulátoru a zredukuje pole na akumulovanou hodnotu [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SCAN Vrátí pole, které obsahuje mezilehlé hodnoty při skenování pole [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SWITCH Odpovídá více hodnotám, ale vrátí první shodu expression, value1, result1, [value2, result2], ..., [default]
TRUE Vygeneruje logickou hodnotu TRUE //
XOR Provádí exkluzivní funkci OR logical1, [logical2], ...

Vyhledávání a reference

Popis

Argumenty

ADDRESS Vrátí odkaz na adresu buňky podle čísla sloupce a čísla řádku row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text]
AREAS Vrátí počet oblastí, které tvoří referenci reference
CHOOSE Vrátí hodnotu z argumentu seznamu hodnot podle daného čísla indexu index_num, value1, [value2], ...
CHOOSECOLS Vrátí zadané sloupce v poli nebo rozsahu array, col_num1, [col_num2],...
CHOOSEROWS Vrátí zadané řádky v poli nebo rozsahu array, row_num1, [row_num2],...
COLUMN Vrátí číslo sloupce, ve kterém se objeví vzorec, nebo číslo sloupce daného odkazu reference
COLUMNS Vrátí celkový počet sloupců v daném poli nebo odkazu array
DROP Vrátí konkrétní řádky nebo sloupce z pole na základě daného čísla array, rows, [columns]
EXPAND Rozbalí nebo doplní pole na zadaný počet rozměrů řádků a sloupců array, rows, [columns], [pad_with]
FIELDVALUE Načítá data pole z propojených datových typů, jako jsou datové typy Akcie nebo Geografie value, field_name
FILTER Filtruje rozsah dat a dynamicky vrací odpovídající výsledky array, include, [if_empty]
FORMULATEXT Vrátí vzorec jako textový řetězec z daného odkazu reference
GETPIVOTDATA Vrátí data na základě struktury kontingenční tabulky data_field, pivot_table, [field1, item1], ...
HLOOKUP Vyhledá hodnotu v tabulce podle prvního řádku value, table, row_index, [range_lookup]
HSTACK Kombinuje více polí vodorovně do jednoho velkého pole array1,[array2],...
HYPERLINK Vytvoří hypertextový odkaz, který odkazuje na danou webovou stránku, odkaz na buňku link_location, [friendly_name]
INDEX Vrátí zobrazenou hodnotu na základě dané polohy z rozsahu nebo pole array, row_num, [col_num], [area_num]
INDIRECT Převede textový řetězec na platný odkaz ref_text, [a1]
LOOKUP Vyhledá určitou hodnotu v rozsahu jednoho sloupce lookup_value, lookup_vector, [result_vector]
MATCH Získá pozici položky v poli lookup_value, lookup_array, [match_type]
OFFSET Vrátí referenční offset od počátečního bodu reference, rows, cols, [height], [width]
ROW Vrátí číslo řádku odkazu [reference]
ROWS Vrátí počet řádků v odkazu nebo poli array
SORT Seřadí obsah rozsahu nebo pole ve vzestupném nebo sestupném pořadí array, [sort_index], [sort_order], [by_col]
SORTBY Seřadí obsah jednoho rozsahu nebo pole na základě hodnot v odpovídajícím rozsahu nebo poli array, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],...
TAKE Vrátí zadaný počet souvislých řádků nebo sloupců od začátku nebo konce daného pole array, rows,[columns]
TOCOL Transformuje pole nebo rozsah na jeden sloupec array, [ignore], [scan_by_column]
TOROW Transformuje pole nebo rozsah na jeden řádek array, [ignore], [scan_by_column]
TRANSPOSE Otočí orientaci rozsahu nebo pole array
UNIQUE Extrahuje jedinečné hodnoty z rozsahu dat array, [by_col], [exactly_once]
VLOOKUP Vyhledá hodnotu v tabulce tak, že se shoduje v prvním sloupci a vrátí hodnotu z určitého sloupce lookup_value, Table_array, col_index, [range_lookup]
VSTACK Kombinuje více polí vertikálně do jednoho velkého pole array1,[array2],...
WRAPROWS Převede jeden řádek nebo sloupec na více řádků zadáním počtu hodnot v každém řádku. avector, wrap_count, [pad_with]
WRAPCOLS Převede jeden řádek nebo sloupec na více sloupců zadáním počtu hodnot v každém sloupci. vector, wrap_count, [pad_with]
XMATCH Vrátí relativní polohu zadané hodnoty ve vertikálním nebo horizontálním poli nebo rozsahu lookup_value, lookup_array, [match_mode], [search_mode]

Matematika a trigonometrie

Popis

Argumenty

ABS Vrátí absolutní hodnotu čísla number
ACOS Vrátí arkkosinus (inverzní kosinus) čísla number
ACOSH Vrátí inverzní hyperbolický kosinus čísla number
ACOT Vrátí arckotangens (inverzní kotangens) čísla number
ACOTH Vrátí inverzní hyperbolický kotangens čísla number
AGGREGATE Vrací na základě konkrétní použité funkce function_num, options, ref1, [ref2]
ARABIC Vrátí arabské číslo podle zadaného římského čísla text
ASIN Vrátí úhel trojúhelníku v radiánech number
ASINH Vrátí inverzní hyperbolický sinus čísla number
ATAN Vrátí arkustangens (inverzní tangens) čísla number
ATAN2 Vrátí arkustangens (inverzní tangens) zadaných souřadnic x a y x_num, y_num
ATANH Vrátí inverzní hyperbolický tangens čísla number
BASE Vrátí textovou reprezentaci převedeného čísla na jiný základ number, radix, [min_length]
CEILING Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší násobek number, multiple
CEILING.MATH Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší násobek nebo nejbližší celé číslo number, [significance], [mode]
CEILING.PRECISE Vrátí číslo, které je zaokrouhleno nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané významnosti number, [significance]
COMBIN Vrátí počet kombinací pro daný počet položek number, number_chosen
COMBINA Vrátí počet kombinací pro zadaný počet položek s povoleným opakováním number, number_chosen
COS Vrátí kosinus úhlu zadaného v radiánech number
COSH Vrátí hyperbolický kosinus daného čísla number
COT Vypočítejte kotangens úhlu v radiánech number
COTH Vrátí hyperbolický kotangens hyperbolického úhlu v radiánech number
CSC Vrátí kosekans úhlu zadaného v radiánech array, number
CSCH Vrátí hyperbolický kosekans úhlu zadaného v radiánech array, number
DECIMAL Vrátí desetinné číslo text, radix
DEGREES Vrátí úhel ve stupních angle
EVEN Zaokrouhlí čísla od nuly na nejbližší sudé celé číslo number
EXP Vrátí výsledek konstanty e umocněné na n-tou mocninu number
FACT Vrátí faktoriál daného čísla number
FACTDOUBLE Vrátí dvojnásobný faktoriál daného čísla number
FLOOR Zaokrouhlí dané číslo dolů na nejbližší násobek zadané významnosti number, significance
FLOOR.MATH Zaokrouhlí dané číslo dolů na nejbližší celé číslo nebo nejbližší násobek zadané významnosti number, [significance], [mode]
FLOOR.PRECISE Zaokrouhlí dané číslo dolů na nejbližší celé číslo nebo nejbližší násobek zadané významnosti number, [significance]
GCD Vrátí největšího společného dělitele dvou nebo více celých čísel number1, [number2], ...
INT Vrátí celočíselnou část čísla zaokrouhlením dolů na nejbližší celé číslo number
ISO.CEILING Zaokrouhlí nahoru nejbližší celé číslo nebo nejbližší násobek významnosti number, [significance]
LCM Vrátí nejmenší společný násobek celých čísel number1, [number2], ...
LN Vrátí přirozený logaritmus daného čísla number
LOG Vrátí logaritmus čísla pomocí zadaného základu number, [base]
LOG10 Vrátí základní-10 logaritmus daného čísla number
MDETERM Vrátí maticový determinant pole array
MINVERSE Vrátí inverzní matici daného pole array
MMULT Vrátí maticové součiny dvou polí array1, array2
MOD Vrátí zbytek po dělení number, divisor
MROUND Vrátí číslo zaokrouhlené na nejbližší zadaný násobek number, multiple
MULTINOMIAL Vrátí poměr faktoriálu součtu zadaných hodnot k součinu faktoriálů těchto hodnot number1, [number2], ...
MUNIT Vrátí matici jednotek pro zadaný rozměr dimension
NEGBINOM.DIST Returns vrátí záporné binomické rozdělení number_f, number_s, probability_s, cumulative
ODD Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší liché celé číslo number
PI Vrátí číslo 3.14159265358979 matematické konstanty zvané pi //
POWER Vrátí výsledek čísla umocněného na danou mocninu number, power
PRODUCT Vypočítá součin hodnot buněk poskytnutých jako argumenty number1, [number2], ...
QUOTIENT Vrátí pouze celočíselnou část dělení numerator, denominator
RADIANS Převede stupně na radiány angle
RAND Vrátí náhodné reálné číslo mezi 0 a 1 //
RANDBETWEEN Vrátí náhodné celé číslo mezi dvěma danými čísly bottom, top
ROMAN Převede arabské číslo na římské číslo jako text number, [form]
ROUND Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic number, num_digits
ROUNDDOWN Zaokrouhlí číslo nahoru (směrem k nule) na zadaný počet číslic number, num_digits
ROUNDUP Zaokrouhlí číslo nahoru (od nuly) na zadaný počet číslic number, num_digits
SEC Vrátí sečnu úhlu zadaného v radiánech number
SECH Vrátí hyperbolický sekans úhlu v radiánech number
SERIESSUM Vrátí součet mocninné řady x, n, m, coefficients
SIGN Vrací znaménko čísla number
SIN Vrátí sinus úhlu v radiánech number
SINH Vrátí hyperbolický sinus čísla number
SQRT Vrátí druhou odmocninu čísla number
SQRTPI Vrátí druhou odmocninu zadaného čísla vynásobenou pí number
SUBTOTAL Vrátí mezisoučet v seznamu nebo databázi function_num, ref1, [ref2], ...
SUM Vrátí součet čísel number1, [number2], …
SUMIF Vrátí součet pro seznam čísel na základě konkrétních kritérií range, criteria, sum_range
SUMIFS Vrátí součet pro seznam čísel, která splňují všechna specifická kritéria sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
SUMPRODUCT Vrátí výsledek vynásobených a sečtených polí array1, [array2], ...
SUMSQ Vrátí součet druhých mocnin hodnot number1, [number2], …
SUMX2MY2 Vrátí součet rozdílu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou daných polích array_x, array_y
SUMX2PY2 Vrátí součet druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou daných polích array_x, array_y
SUMXMY2 Vrátí součet druhých mocnin rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou daných polích array_x, array_y
TAN Vrátí tečnou hodnotu úhlu number
TANH Vrátí hyperbolický tangens zadaného čísla. number
TRUNC Vrátí zkrácené číslo na základě dané přesnosti number, num_digits

Statistický

Popis

Argumenty

AVEDEV Vrátí průměr absolutních odchylek zadaných čísel od jejich průměru number1, [number2], ...
AVERAGE Vrátí průměr (aritmetický průměr) zadaných čísel number1, [number2], ...
AVERAGEA Vrátí průměr (aritmetický průměr) zadaných hodnot value1, [value2], ...
AVERAGEIF Vrátí průměr (aritmetický průměr) čísel v rozsahu, která splňují zadaná kritéria range, criteria, [average_range]
AVERAGEIFS Vrátí průměr (aritmetický průměr) čísel v rozsahu, která splňují jedno nebo více zadaných kritérií average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
BETA.DIST Vrátí beta distribuci, která se obvykle používá ke studiu procentuálních variací něčeho mezi vzorky. x, alpha, beta, cumulative, [A], [B]
BETA.INV Vrátí inverzní hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta pro zadané rozdělení beta probability, alpha, beta, [A], [B]
BETADIST Rotočí kumulativní beta funkci hustoty pravděpodobnosti x, alpha, beta, [A], [B]
BETAINV Rotočí inverzní hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta probability, alpha, beta, [A], [B]
BINOM.DIST Vrátí pravděpodobnost binominálního rozdělení jednotlivých členů number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOMDIST Vrátí pravděpodobnost binominálního rozdělení jednotlivých členů number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOM.DIST.RANGE Vrátí pravděpodobnost binomického rozdělení pro počet úspěchů ze zadaného počtu pokusů spadajících do zadaného rozsahu trials, probability_s, number_s, [number_s2]
BINOM.INV Vrátí minimální hodnotu, pro kterou je kumulativní binomické rozdělení větší nebo rovné kritériu trials, probability_s, alpha
CRITBINOM Vrátí minimální hodnotu, pro kterou je kumulativní binomické rozdělení větší nebo rovné kritériu trials, probability_s, alpha
CHISQ.DIST Vrátí levostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát x, deg_freedom, cumulative
CHISQ.DIST.RT Vrátí pravostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát x, deg_freedom
CHISQ.INV Vrátí inverzní hodnotu levostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát probability, deg_freedom
CHISQ.INV.RT Vrátí inverzní hodnotu pravostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát probability, deg_freedom
CHISQ.TEST Vrátí rozdělení chí-kvadrát dvou poskytnutých datových sad actual_range, expected_range
CONFIDENCE.NORM Používá normální rozdělení k výpočtu intervalu spolehlivosti pro průměr populace alpha, standard_dev, size
CONFIDENCE.T Používá studentovo rozdělení k výpočtu intervalu spolehlivosti pro průměr populace alpha, standard_dev, size
CORREL Vrátí korelační koeficient dvou rozsahů buněk array1, array2
COUNT Vrátí počet buněk obsahujících čísla value1, [value2]
COUNTA Vrátí počet buněk bez prázdných buněk value1, [value2]
COUNTBLANK Vrátí počet prázdných buněk range
COUNTIF Vrátí počet buněk, které splňují kritérium range, criteria
COUNTIFS Vrátí počet buněk, které splňují více kritérií criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], [criteria2], ...
COVARIANCE.P Vrátí rozptyl populace dvou sad dat array1, array2
COVARIANCE.S Vrátí vzorový rozptyl dvou sad dat array1, array2
COVAR Vrátí rozptyl dvou datových sad array1, array2
DEVSQ Vrátí součet druhých mocnin odchylek od průměru vzorku number1, [number2], ...
EXPON.DIST Vrátí exponenciální rozdělení založené na dané hodnotě x a parametru rozdělení array1, arry2, cumulative
EXPONDIST Vrátí exponenciální rozdělení založené na dané hodnotě x a parametru rozdělení array1, arry2, cumulative 
F.DIST Vrátí F rozdělení pravděpodobnosti x, deg_freedom1, deg_freedom2, cumulative
FDIST Vrátí (pravostranné) rozdělení pravděpodobnosti F x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.DIST.RT Vypočítá (pravostranné) F rozdělení pravděpodobnosti x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.INV Vrátí inverzní hodnotu F rozdělení pravděpodobnosti probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FINV Vrátí inverzní hodnotu (pravostranného) rozdělení pravděpodobnosti F probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FISHER Vrátí Fisherovu transformaci zadané hodnoty (x) x
FISHERINV Vrátí inverzní hodnotu Fisherovy transformace zadané hodnoty (y) y
F.INV.RT Vypočítá inverzní hodnotu (pravostranného) F rozdělení pravděpodobnosti probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FORECAST Předpovídá hodnotu s lineárním trendem x, known_y's, known_x's
FORECAST.ETS Předpovídá hodnotu se sezónním trendem target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.CONFINT Vypočítá interval spolehlivosti pro hodnotu prognózy k určenému cílovému datu target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.SEASONALITY Vrátí délku sezónního vzoru na základě existujících hodnot a časové osy values, timeline, [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.STAT Vrátí zadanou statistickou hodnotu jako výsledek prognózy časové řady values, timeline, statistic_type, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.LINEAR Předpovídá hodnotu s lineárním trendem x, known_y's, known_x's
FREQUENCY Vrátí rozdělení frekvence data_array, bins_array
F.TEST Vrátí výsledek F-testu pro dvě daná pole nebo rozsahy array1, array2
FTEST Vrátí výsledek F-testu pro dvě daná pole nebo rozsahy array1, array2
GAMMA Vrátí hodnotu funkce gama pro zadané číslo x
GAMMA.DIST Vrátí rozdělení gama x, alpha, beta, cumulative
GAMMADIST Vrátí rozdělení gama x, alpha, beta, cumulative
GAMMA.INV Vrátí inverzní hodnotu gama kumulativního rozdělení probability, alpha, beta
GAMMAINV Vrátí inverzní hodnotu gama kumulativního rozdělení probability, alpha, beta
GAMMALN Vrátí přirozený logaritmus funkce gama, Γ(n) x
GAMMALN.PRECISE Vrátí přirozený logaritmus funkce gama, Γ(n) x
GAUSS Vypočítá pravděpodobnost, že člen standardní normální populace spadá mezi průměr a z standardní odchylku od průměru z
GEOMEAN Vrátí geometrický průměr rozsahu kladných čísel number1, [number2], ...
GROWTH Vrátí předpokládaný exponenciální RŮST na základě dané sady dat known_y’s, [known_x’s], [new_x’s], [const]
HARMEAN Vrátí harmonický průměr rozsahu kladných čísel number1, [number2], ...
HYPGEOM.DIST Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení sample_s, number_sample, population_s, number_pop, cumulative
HYPGEOMDIST Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení sample_s, number_sample, population_s, number_pop
INTERCEPT Vypočítá bod, ve kterém lineární regresní přímka protne osu y, pomocí daných hodnot x a y known_ys, known_xs
KURT Vrátí špičatost zadané datové sady number1, [number2], ...
LARGE Vrátí k-té největší číslo v poli array, k
LINEST Vrátí statistiku pro nejlépe vyhovující přímku na základě dodané sady hodnot x a y pomocí metody „nejmenších čtverců“ known_ys, known_xs, [const], [stats]
LOGEST Vrátí exponenciální křivku, která nejlépe odpovídá zadané sadě hodnot y a x, a vrátí pole hodnot, které křivku popisuje. known_y’s, [known_x’s], [const], [stats]
LOGNORM.DIST Vypočítá lognormální rozdělení pro danou hodnotu x x, mean, standard_dev, cumulative
LOGNORMDIST Vypočítá lognormální rozdělení pro danou hodnotu x x, mean, standard_dev
LOGNORM.INV Vrátí inverzní lognormální rozdělení pro danou hodnotu x probability, mean, standard_dev
LOGINV Vrátí inverzní lognormální rozdělení pro danou hodnotu x probability, mean, standard_dev
MAX Vrátí největší hodnotu v zadané sadě hodnot, ignoruje logické hodnoty number1, [number2], ...
MAXA Vrátí největší hodnotu v zadané sadě hodnot value1, [value2], ...
MAXIFS Vrátí největší hodnotu z rozsahu hodnot, který určil sadu kritérií max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MEDIAN Vrátí prostřední číslo zadaných čísel number1, [number2], ...
MIN Vrátí nejmenší číslo z poskytnutých dat number1, [number2], ...
MINA Vrátí nejmenší číselnou hodnotu ze sady zadaných hodnot value1, [value2], ...
MINIFS Vrátí nejmenší číselnou hodnotu v rozsahu, který splňuje jedno nebo více zadaných kritérií min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MODE Vrátí nejčastěji se vyskytující číslo v sadě čísel number1, [number2], ...
MODE.MULT Vrátí vertikální pole nejčastěji se vyskytujících čísel v sadě čísel number1, [number2], ...
MODE.SNGL Vrátí nejčastěji se vyskytující číslo v sadě čísel number1, [number2], ...
NORM.DIST Vrátí normální kumulativní distribuční funkci nebo funkci hustoty pravděpodobnosti x, mean, standard_dev, cumulative
NORMDIST Vrátí normální kumulativní distribuční funkci nebo funkci hustoty pravděpodobnosti x, mean, standard_dev, cumulative
NORM.INV Vrátí inverzní hodnotu normálního kumulativního rozdělení probability, mean, standard_dev
NORMINV Vrátí inverzní hodnotu normálního kumulativního rozdělení probability, mean, standard_dev
NORM.S.DIST Vrátí standardní normální funkci kumulativního rozdělení nebo funkci hustoty pravděpodobnosti z, cumulative
NORMSDIST Vrátí standardní normální kumulativní distribuční funkci z
NORM.S.INV Vrátí inverzní hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení probability
NORMSINV Vrátí inverzní hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení probability
PEARSON Vrátí Pearsonův korelační koeficient součinu a momentu array1, array2
PERCENTILE Vrátí k-tý percentil, k je od 0 do 1 včetně array, k
PERCENTILE.EXC Vrátí k-tý percentil, k je od 0 do 1 kromě array, k
PERCENTILE.INC Vrátí k-tý percentil, k je od 0 do 1 včetně array, k
PERCENTRANK Vrátí pořadí hodnoty v sadě dat jako procento datové sady array, x, [significance]
PERCENTRANK.EXC Vrátí hodnocení hodnoty v sadě dat jako procento (vyjma 0 a 1) množiny dat. array, x, [significance]
PERCENTRANK.INC Vrátí hodnocení hodnoty v sadě dat jako procento (zahrnuje 0 a 1) množiny dat. array, x, [significance]
PERMUT Vrátí počet permutací daného počtu objektů ze sady objektů (nepovolit opakování) number, number_chosen
PERMUTATIONA Vrátí počet permutací daného počtu objektů ze sady objektů (umožňuje opakování) number, number_chosen
PHI Vrátí hodnotu rozdělení hustoty pro standardní normální rozdělení pro dané číslo x
POISSON Vrátí Poissonovo rozdělení, které se používá k předpovědi počtu událostí vyskytujících se v určitém čase x, mean, cumulative
POISSON.DIST Vrátí Poissonovo rozdělení, které se používá k předpovědi počtu událostí vyskytujících se v určitém čase x, mean, cumulative
PROB Vrátí pravděpodobnost, že hodnoty v rozsahu jsou mezi dvěma limity x_range, prob_range, [lower_limit], [uppeer_limit]
QUARTILE Vrátí kvartil pro sadu dat array, quart
QUARTILE.EXC Vrátí kvartil pro sadu dat na základě percentilového rozsahu od 0 do 1 bez array, quart
QUARTILE.INC Vrátí kvartil pro sadu dat na základě percentilového rozsahu od 0 do 1 včetně array, quart
RANDARRAY Vrátí pole náhodných čísel [rows], [columns], [min], [max], [integer]
RANK Vrátí pořadí čísla oproti číslům ve stejném seznamu number, ref, [order]
RANK.AVG Vrátí pořadí čísla oproti číslům ve stejném seznamu number, ref, [order]
RANK.EQ Vrátí pořadí čísla oproti číslům ve stejném seznamu number, ref, [order]
RSQ Vrátí druhou mocninu Pearsonova korelačního koeficientu součinu a momentu known_ys, known_xs
SEQUENCE Umožňuje vytvořit seznam sekvenčních čísel v poli rows, [columns], [start], [step]
SKEW Vrátí šikmost rozdělení množiny hodnot number1, [number2], ...
SKEW.P Vrátí šikmost distribuce dat, která představuje celou populaci number1, [number2], ...
SLOPE Vrátí sklon regresní přímky na základě zadaných hodnot y a x known_y's, known_x's
SMALL Vrátí k-tou nejmenší hodnotu ze sady číselných hodnot array, k
STANDARDIZE Vrátí normalizovanou hodnotu (z-skóre) z distribuce založené na průměru a směrodatné odchylce souboru dat x, mean, standard_dev
STDEV Vrátí směrodatnou odchylku na základě daného vzorku dat number1, [number2], ...
STDEV.P Vrátí směrodatnou odchylku založenou na celém základním souboru value1, [value2], ...
STDEV.S Vrátí směrodatnou odchylku na základě daného vzorku dat number1, [number2], ...
STDEVA Vrátí směrodatnou odchylku na základě vzorku základního souboru number1, [number2], ...
STDEVP Vrátí směrodatnou odchylku založenou na celém základním souboru value1, [value2}, ...
STDEVPA Vypočítá směrodatnou odchylku na základě daného celého souboru value1, [value2], ...
STEYX Vrátí standardní chybu předpokládané hodnoty y pro každé x v lineární regresi known_ys, known_xs
T.DIST Vrátí studentovo levostranné t-rozdělení x, deg_freedom, cumulative
T.DIST.2T Vrátí studentovo dvoustranné t-rozdělení x, deg_freedom
T.DIST.RT Vrátí studentovo pravostranné t-rozdělení x, deg_freedom
TDIST Vrátí Studentovo t-rozdělení x, deg_freedom, tails
T.INV Vrátí inverzní hodnotu Studentova levostranného t-rozdělení probability, deg_freedom
TINV Vrátí dvoustrannou inverzi Studentova t-rozdělení probability, deg_freedom
T.INV.2T Vrátí inverzní hodnotu Studentova dvoustranného rozdělení probability, deg_freedom
TREND Předpovídá hodnoty podél lineárního trendu known_y's, [known_x's], [new_x's], [const]
TRIMMEAN Vrátí střední hodnotu vnitřku sady dat array, percent
T.TEST Vrátí pravděpodobnost, která je spojena se Studentovým t-testem array1, array2, tails, type
TTEST Vrátí pravděpodobnost, která je spojena se Studentovým t-testem array1, array2, tails, type
VAR Vrátí rozptyl založený na daném vzorku number1, [number2], ...
VAR.P Vrátí rozptyl založený na celém základním souboru number1, [number2], ...
VAR.S Vrátí rozptyl založený na daném vzorku number1, [number2], ...
VARA Vrátí rozptyl založený na daném vzorku value1, [value2], ...
VARP Vrátí rozptyl založený na celém základním souboru number1, [number2], ...
VARPA Vrátí rozptyl založený na celém základním souboru value1, [value2], ...
WEIBULL Vrátí Weibullovu funkci hustoty pravděpodobnosti nebo Weibullovu kumulativní distribuci x_range, alpha, betta, cumulative
WEIBULL.DIST Vrátí Weibullovu funkci hustoty pravděpodobnosti nebo Weibullovu kumulativní distribuci x_range, alpha, betta, cumulative
ZTEST Vrátí jednostrannou P-hodnotu z-testu, která je užitečná pro různé analýzy array, x, [sigma]
Z.TEST Vrátí jednostrannou P-hodnotu z-testu, která je užitečná pro různé analýzy array, x, [sigma]

Text

Popis

Argumenty

ARRAYTOTEXT Převede pole nebo rozsah na textový řetězec array, [format]
ASC Vrátí kód ASCII pro první znak řetězce text
BAHTTEXT Převede číslo na thajský text s příponou „Baht“ (thajská měna บาทถ้วน) number
CHAR Vrátí znak určený číslem number
CLEAN Odebere z daného textu všechny netisknutelné znaky text
CODE Vrátí číselný kód prvního znaku v daném textovém řetězci text
CONCAT Spojuje texty z více sloupců, řádků nebo rozsahů dohromady text1, [text2], ...
CONCATENATE Spojí dvě nebo více textových položek z více buněk do jedné text1, [text2], ...
DBCS Převede znaky poloviční šířky (jednobajtové) na znaky plné šířky (dvoubajtové) v textovém řetězci text
DOLLAR Převede číslo na text ve formátu měny number, decimals
EXACT Vrátí hodnotu TRUE, pokud jsou dva porovnávané řetězce přesně stejné, nebo vrátí hodnotu FALSE text1, text2
FIND Vrátí počáteční pozici řetězce uvnitř jiného find_text, within_text, [start_num]
FINDB Vrátí počáteční pozici řetězce uvnitř jiného v bajtech find_text, within_text, [start_num]
FIXED Vrátí číslo formátované jako desetinná místa a reprezentované jako text number, [decimal_places], [no_commas]
LEFT Extrahuje řetězec zleva od textového řetězce text, [num_chars]
LEFTB Extrahuje zadané bajty řetězce zleva od textového řetězce text, [num_bytes]
LEN Počítá délku řetězce text
LENB Počítá délku řetězce v bajtech text
LOWER Malá písmena v textovém řetězci text
MID Vrátí konkrétní znaky ze středu textového řetězce text, start_num, num_chars
MIDB Vrátí konkrétní bajty znaků z pozice, kterou určíte z textového řetězce text, start_num, num_bytes
NUMBERVALUE Vrátí skutečné číslo z čísla je uloženo jako text text, [decimal_separator], [group_separator]
PHONETIC Extrahuje fonetické (furigana) znaky z textového řetězce reference
PROPER Převede textové řetězce na správná velká a malá písmena text
REPLACE Vyhledá a nahradí znaky na základě daného umístění z textového řetězce novým textem old_text, start_num, num_chars, new_text
REPLACEB nahradí část textového řetězce novým textovým řetězcem na základě zadaného počtu bajtů old_text, start_num, num_bytes, new_text
REPT Vrátí opakovaný text podle zadaného počtu opakování text, number_times
RIGHT Extrahuje text zprava od textového řetězce text, [num_chars]
RIGHTB Extrahuje zadané bajty řetězce zprava od textového řetězce text, [num_bytes]
SEARCH Vrátí umístění konkrétního znaku nebo textu z daného textového řetězce find_text, within_text, [start_num]
SEARCHB Vrátí počáteční pozici řetězce uvnitř jiného v bajtech find_text, within_text, [start_num]
SUBSTITUTE Nahradí text na základě daného textu text, new_text, old_text, [instance_num]
T Vrátí text, na který se odkazuje hodnotou value
TEXT Převede číslo na text v určitém formátu text, format_text
TEXTAFTER Extrahuje a vrátí text, který se vyskytuje za daným podřetězcem nebo oddělovačem text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTBEFORE Extrahuje a vrátí text, který se vyskytuje před daným podřetězcem nebo oddělovačem text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTJOIN Spojí více hodnot se specifickým oddělovačem delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...
TEXTSPLIT Rozdělí textové řetězce daným oddělovačem text, col_delimiter, [row_delimiter], [ignore_empty], [match_mode], [pad_with]
TRIM Odstraní přebytečné mezery z textového řetězce text
UNICHAR Vrátí znak Unicode na základě daného čísla number
UNICODE Vrátí číslo založené na prvním znaku daného textu text
UPPER Převede všechna písmena daného textu na velká text
VALUE Převede text na číslo text
VALUETOTEXT Převede jakoukoli zadanou hodnotu na text value, [format]

Web

Popis

Argumenty

ENCODEURL Převede text na řetězec zakódovaný v URL text
FILTERXML Vrátí konkrétní hodnoty z textu XML pomocí dané XPath xml, xpath
WEBSERVICE Vrátí data z webové služby url