Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Příklady vzorců aplikace Excel | ExtendOffice

Počítat
Počet buněk roven COUNTIFSUMPRODUCTPŘESNÝ
Počet buněk se nerovná COUNTIF
Počet buněk rovných x nebo y COUNTIFSUMPRODUCTSOUČET
Počet buněk rovných x i y COUNTIFS
Počet buněk větší nebo menší než COUNTIF
Spočítat počet buněk mezi dvěma hodnotami / daty COUNTIFS
Spočítejte počet buněk, které nejsou mezi dvěma danými čísly COUNTIFSUMPRODUCT
Spočítat počet buněk se rovná jedné z mnoha hodnot COUNTIFSUMPRODUCT
Spočítejte počet buněk, který se nerovná mnoha hodnotám COUNTIFCOUNTASUMPRODUCT ISNAMATCH
Spočítejte počet buněk, které se nerovná x nebo y COUNTIFSSUMPRODUCT
Počítejte prázdné nebo neprázdné buňky COUNTBLANKCOUNTIF
Počítejte buňky, které začínají/končí konkrétním textem COUNTIF
Počítejte buňky, které obsahují buď x nebo y SUMPRODUCTČÍSLOHLEDAT
Počet buněk, které obsahují konkrétní text, rozlišuje velká a malá písmena SUMPRODUCTČÍSLOHLEDAT
Spočítat, kolik buněk obsahuje chyby SUMPRODUCTČÍSLOSOUČET
Počítat počet buněk obsahuje číselné nebo nečíselné hodnoty SUMPRODUCTČÍSLONENÍCOUNT
Spočítat počet buněk, které obsahují lichá nebo sudá čísla SUMPRODUCTMOD
Spočítat počet buněk, které obsahují kladné nebo záporné hodnoty COUNTIF
Spočítat počet buněk, které obsahují konkrétní počet znaků COUNTIFSUMPRODUCTLENN
Spočítejte počet buněk, které obsahují konkrétní text COUNTIFSUMPRODUCTHLEDATČÍSLO
Spočítejte počet textových buněk COUNTIFCOUNTIFS
Počítejte buňky, které neobsahují chyby ISERRORSUMPRODUCTSOUČET
Počítejte buňky, které neobsahují konkrétní text COUNTIFCOUNTIFS
Spočítejte počet buněk, které neobsahují mnoho hodnot SOUČETMMULTČÍSLOPŘEMÍSTITŘÁDEK
Spočítat počet termínů podle dne v týdnu SOUČETSUMPRODUCTVŠEDNÍ DEN
Spočítat více kritérií s NE logikou SUMPRODUCTMATCH
Spočítejte čísla, která začínají konkrétním číslem SUMPRODUCTLEFT
Počítejte výskyty konkrétního textu v celém sešitu aplikace Excel SUMPRODUCTCOUNTIFNEPŘÍMÝ
Počítejte nebo sčítejte pouze celá čísla SUMPRODUCT MOD
Počítejte čísla, kde se N -ta číslice rovná X SUMPRODUCT MID
Počítejte buňky, které odpovídají dvěma nebo více kritériím COUNTIFS
Počítejte shody mezi dvěma sloupci SUMPRODUCT
Spočítejte počet dat podle roku, měsíce SUMPRODUCTROKMĚSÍC
Počítejte řádky, pokud splňují interní kritéria SUMPRODUCT
Počítejte řádky, pokud splňují více kritérií SUMPRODUCT
Spočítat všechny shody / duplikáty mezi dvěma sloupci SUMPRODUCTCOUNTIFCOUNTMATCHČÍSLO
Spočítat počet řádků, které obsahují konkrétní hodnoty SOUČETMMULTPŘEMÍSTITSLOUPEK
Spočítat počet řádků s více NEBO kritérii SUMPRODUCT
Počítejte jedinečné číselné hodnoty na základě kritérií SOUČETFREKVENCEŘADYUNIKÁTNÍFILTER
Počítejte jedinečné číselné hodnoty nebo data ve sloupci SOUČETFREKVENCEČÍSLOUNIKÁTNÍCOUNTIFCOUNT
Spočítejte počet viditelných řádků ve filtrovaném seznamu SUBTOTAL
Počítejte jedinečné hodnoty v rozsahu SUMPRODUCTFREKVENCEMATCHŘÁDEKCOUNTIF
Počítejte jedinečné hodnoty s kritérii SOUČETFREKVENCEMATCHŘÁDEKIF
Počítejte viditelné řádky s kritérii SUMPRODUCTSUBTOTALŘÁDEKMIN
Použijte COUNTIF na nesousedící rozsah SOUČETCOUNTIFNEPŘÍMÝ
Countifs s logikou NEBO pro více kritérií SOUČETCOUNTIFSUMPRODUCTMATCH ČÍSLO
Vypočítejte procentuální rozdělení položek v seznamu COUNTIFCOUNTA
Vytvořte souhrnný počet podle měsíce s COUNTIFS COUNTIFSUPRAVIT
Spusťte počet výskytů v seznamu COUNTIFIF
Souhrnný počet neprázdných kategorií COUNTIFS
Součet
3D součet nebo součet na více pracovních listech SOUČETSUMPRODUCTSUMIFNEPŘÍMÝ
Vypočítejte celkový běh SOUČET
Získejte mezisoučet podle čísla faktury COUNTIFSUMIFIF
Součet hodnot podle skupiny SUMIFIF
Mezisoučet podle barev SUMIF
Obousměrné souhrnné počítání COUNTIF
Mezisoučet fakturovaných částek podle věku SUMIF
Sečíst všechny buňky čísel Ignorování chyb SUMIFIFERRORAGREGÁT
Součet nejmenších nebo dolních hodnot N SUMPRODUCTMALÝ
Součet nejmenších nebo dolních hodnot N na základě kritérií SOUČETMALÝIF
Součet hodnot podle měsíce (s rokem nebo bez něj) SUMIFSSUMPRODUCTEOMĚSÍCMĚSÍC
Součet hodnot podle týdne daného data SUMIFS
Součet hodnot podle Weeknum nebo Weekday WEEKNUMSUMPRODUCTVŠEDNÍ DEN
Součet každých N řádků nebo sloupců SOUČETOFFSETŘÁDEKSLOUPCE
Sečíst každý N-tý řádek nebo sloupec SUMPRODUCTMODŘÁDEKSLOUPEK
Součet, pokud začíná nebo končí konkrétním textem nebo znaky SUMIF
Sečíst, pokud buňky obsahují konkrétní text v jiném sloupci SUMIFSUMPRODUCTVYHLEDÁVÁNÍČÍSLO
Součet Pokud mezi dvěma hodnotami SUMIFS
Sečíst pouze buňky obsahující vzorce SUMPRODUCTISFORMULA
Součet hodnot podle roku SUMPRODUCT SUMIFS DATA ROK
Součet, pokud buňky obsahují hvězdičku SUMIF
Součet, pokud buňky obsahují X i Y SUMIFS
Součet, pokud buňky obsahují X nebo Y, nebo jsou rovné SUMPRODUCT ČÍSLO VYHLEDÁVÁNÍ SUMIFS
Součet, pokud je datum mezi dvěma daty SUMIFS
Součet, pokud se buňky rovnají nebo nerovnají určité hodnotě SUMIF
Součet, pokud je větší nebo menší než konkrétní hodnota SUMIF
Součet, pokud je datum větší nebo menší než konkrétní datum SUMIF
Součet Pokud se rovná jedné z mnoha věcí SUMIFSUMPRODUCT
Součtové hodnoty na základě prázdných nebo neprázdných kritérií SUMIF
Sumif s více kritérii založenými na logice NEBO A A SUMIFSUMIFS
Sečíst více sloupců, pokud je splněno jedno kritérium SUMPRODUCT
Sečtěte posledních N sloupců SOUČET INDEX SLOUPCE
Sečíst nejlepších N hodnot nebo nejlepších N hodnot s kritérii SUMPRODUCT VELKÁ
Součet hodnot na základě sloupce nebo sloupce i řádku SUMPRODUCT
Součet hodnot za posledních N dní na základě kritérií SUMIFS DNES
Sečíst pouze viditelné buňky nebo řádky ve filtrovaném seznamu SUBTOTAL
Součet hodnot v horizontálním rozsahu SUMIFS
Použijte SUMIFS s více kritérii založenými na logice NEBO SOUČETSUMIFS
Použijte SUMPRODUCT s funkcí IF SUMPRODUCT
Finanční
Vypočítejte splátky úroků za období nebo celkem IPMTCUMIPMT
Vyhledávání
Přibližná shoda s INDEX a MATCH INDEXMATCH
Přibližná shoda s VLOOKUP VLOOKUP
Vyhledávání rozlišující malá a velká písmena INDEXMATCHVLOOKUPPŘESNÝVYBRAT
Vyhledávání rozlišující malá a velká písmena pro vrácení odpovídajících čísel SUMPRODUCTMATCHPŘESNÝ
Spočítejte chybějící hodnoty SUMPRODUCTMATCHISNACOUNTIF
Odkaz na dynamický list nebo sešit NEPŘÍMÝ
Přesná shoda s INDEX a MATCH INDEXMATCH
Přesná shoda s VLOOKUP VLOOKUP
Najděte nejdelší nebo nejkratší textový řetězec ve sloupci nebo řádku INDEXMATCHLENMAXMIN
Najděte nejdelší textový řetězec s kritérii INDEXMATCHLENMAX
Najděte chybějící hodnoty IFISNAMATCHVLOOKUPCOUNTIF
Získejte adresu buňky výsledků vyhledávání INDEXMATCHBUŇKA
Získejte první neprázdnou hodnotu ve sloupci nebo řádku INDEXMATCHISBLANK
Získejte první číselnou hodnotu ve sloupci nebo řádku INDEXMATCHČÍSLO
Získejte první textovou hodnotu ve sloupci INDEXMATCHVLOOKUP
Získejte první textovou hodnotu v řadě HLOOKUP
Získejte informace odpovídající maximální hodnotě INDEXMATCHMAX
Získejte informace odpovídající minimální hodnotě INDEXMATCHMIN
Získejte poslední textovou hodnotu ve sloupci INDEXMATCH
Získejte informace o studentech nebo zaměstnancích pomocí funkce VLOOKUP VLOOKUP
Získejte hodnotu v daném řádku a sloupci INDEXMATCHMALÝ
INDEX a MATCH ve více sloupcích INDEXMATCHMMULTPŘEMÍSTITSLOUPEK
INDEX a MATCH s více poli INDEXMATCHVYBRAT
Vyhledávání vlevo pomocí INDEX a MATCH INDEXMATCH
Vyhledávání vlevo pomocí funkce VLOOKUP VLOOKUPVYBRAT
Najděte maximální hodnotu v rozsahu MATCHMAX
Najděte první chybu MATCHISERROR
Najděte první zápas, který nezačíná MATCHLEFTIF
Najděte první shodu, která neobsahuje MATCHČÍSLOVYHLEDÁVÁNÍ
Najděte první částečnou shodu pomocí zástupných znaků MATCH
Vyhledejte hodnotu obsahující konkrétní text se zástupnými znaky INDEXMATCH
Vyhledat nejbližší zápas INDEXMATCHbřišní svalyMIN
Vyhledejte nejbližší hodnotu shody s více kritérii IFINDEXMATCH
Vyhledejte a načtěte celý sloupec INDEXMATCHSOUČETPRŮMĚRNÝMAXVELKÁ
Vyhledejte a načtěte celý řádek INDEXMATCHSOUČETPRŮMĚRNÝMIN
Vyhledejte další největší shodu pomocí INDEX a MATCH INDEXMATCH
Vyhledejte první dílčí číslo shody MATCHTEXTINDEX
Vyhledejte hodnoty v sestupném pořadí INDEXMATCH
Vyhledejte hodnoty z jiného listu nebo sešitu VLOOKUP
Sloučit tabulky pomocí INDEX a MATCH INDEXMATCH
Vyhledávání podle více kritérií s INDEX a MATCH INDEXMATCH
Částečná shoda s VLOOKUP VLOOKUP
Načíst první hodnotu seznamu z buňky INDEXMATCHVYHLEDÁVÁNÍČÍSLO
Načíst první odpovídající hodnotu v buňce proti seznamu INDEXMATCHVYHLEDÁVÁNÍAGREGÁT
Získejte informace spojené s nejnižšími hodnotami n VLOOKUP
Získejte n-tou shodu pomocí INDEX INDEXŘÁDEKMALÝIF
Načtěte n-tý zápas pomocí VLOOKUP VLOOKUP
Kalkulačka nákladů na dopravu VLOOKUP
Obousměrná přibližná shoda s více kritérii INDEXMATCHIF
Obousměrné vyhledávání s INDEX a MATCH INDEXMATCH
Vlookup s názvem dymanického listu VLOOKUPNEPŘÍMÝ
matematika
Převést binární hodnotu na desítkovou nebo osmičkovou nebo hexadecimální hodnotu BIN2DECDESETINNÝBIN2OCTBIN2HEX
Převeďte šestnáctkovou hodnotu na desítkovou nebo binární nebo osmičkovou HEX2DECDESETINNÝHEX2OCTHEX2BIN
Převést osmičkovou hodnotu na desítkovou nebo binární nebo hexadecimální ŘÍJEN2DESETINNÝOCT2HEXOCT2BIN
Převést desítkovou hodnotu na binární nebo osmičkovou nebo hexadecimální hodnotu DEC2DECDEC2OCTDEC2HEX
Převést desítkové číslo na IP adresu MID
Převést desítkové na celé číslo v aplikaci Excel KOLO ROUNDDOWN ROUNDUP
Datum a čas
Přidejte dosavadní pracovní dny PRACOVNÍ DENWORKDAT.INTL
Přidejte hodiny k času TIME MOD
Přidejte minuty času TIME MOD
Přidejte hodiny a sekundy k času TIME
Přidejte měsíce k dnešnímu dni  
Přidejte dosavadní roky DATAROKMĚSÍCDEN
Přiřaďte body na základě pozdního času IFVALUE
Přidejte nebo odečtěte dosavadní dny  
Vypočítejte dny, hodiny a sekundy mezi dvěma daty TEXT
Vypočítejte zbývající dny od dnešního dne MAXDNES
Vypočítejte zbývající dny mezi daty  
Vypočítejte zbývající dny v měsíci EOMĚSÍC
Vypočítejte zbývající dny v roce  
Vypočtěte rozdíl mezi dvěma daty DATEDIF
Vypočítejte rozdíl mezi dvěma časy IF
Vypočítejte datum vypršení platnosti EOMĚSÍCUPRAVIT
Vypočítejte hodiny minuty sekundy mezi časy HODINA  MINUTE DRUHÝ
Vypočítejte čas v síti MOD
Vypočítejte datum odchodu do důchodu UPRAVIT
Vypočítejte překrývající se dny MAXMIN
Vypočítejte výplatu přesčasů  
Vypočítejte roky měsíce dny mezi dvěma daty DATEDIF
Zkontrolujte, zda je datum pracovní den PRACOVNÍ DEN   WORKDAY.INTL
Zkontrolujte, zda je datum posledního dne DNES    A AUTOMATIZACI
Zkontrolujte, zda je datum posledního n měsíce ode dneška DNES    A AUTOMATIZACI     EOMĚSÍC
Zkontrolujte, zda jsou dvě data ve stejném roce MĚSÍC  ROK
Spojte datum a čas TEXT   KONCATENÁT
Převést datum na Juliana TEXT  ROK  DATA
Převést datum na měsíc rok den TEXT
Převést datum na text TEXT
Převést řetězec datetime na datetime LEFT  MID
Převádějte desetinné hodiny na čas  
Převádějte desetinné minuty na čas  
Převeďte název měsíce na číslo DATUM HODNOTY   MĚSÍC
Převést číslo k dnešnímu dni TEXT  LEFT  MID  PRÁVO  DATA
Převést čas na jiné časové pásmo MOD
Převést čas na desetinné hodiny  
Převést čas na desetinné minuty  
Převést čas na desetinná sekundy  
Převeďte čas na peníze  
Převést čas na Unix DATA
Převést časovou značku na čas MID  TIME
Převést text na čas DATUM HODNOTY  VALUE  
Počítejte dny v měsíci EOMĚSÍC  DEN
Počítejte dny do data vypršení platnosti DNES
Počítejte den v týdnu mezi dvěma daty NEPŘÍTOMNOST  ŘÁDEK  VŠEDNÍ DEN  SUMPRODUCT
Počítejte den v týdnu v časovém období VŠEDNÍ DEN  SUMPRODUCT
Počítat dny od dneška DNES  IF  ISBLANK  břišní svaly
Počítejte dny mezi dvěma daty DATEDIF
Počet zbývajících dyas v aktuálním měsíčním roce EOMĚSÍC  ROK  DATA
Počítejte dovolenou mezi dvěma daty SUMPRODUCT
Počítejte měsíce mezi dvěma daty DATEDIF   ROČNÍK
Počítat počet hovorů v časovém rozsahu COUNTIFS
Počítat časy v rozsahu COUNTIFS
Počítat pouze pracovní den SÍTĚ  NETWORKDAYS.INTL
Vytvořte časové období ze dvou dat TEXT
Vytvořte seznam dynamických dat ŘADY
Vytvořte týdenní časové období ŘADY  TEXT
Vlastní formát názvu dne v týdnu VŠEDNÍ DEN  VYBRAT
Zobrazit aktuální datum nebo čas DNES   TEĎ
Extrahujte čas pouze z datetime v aplikaci Excel TIMEMOD
Extrahujte datum pouze z datetime v aplikaci Excel INTTRUNC DATA
Najděte nejstarší nebo poslední datum každé skupiny IF MAX MIN
Najděte poslední pracovní den v měsíci EOMĚSÍC  VŠEDNÍ DEN
Najděte další termín v seznamu plánů  
Získejte název dne od daného data TEXT  VŠEDNÍ DEN  VYBRAT
Získejte datum ze dne měsíce roku DATA
Získejte první nebo poslední pracovní den v měsíci ROK     MĚSÍC       DATA  PRACOVNÍ DEN
Získejte fiskální měsíc od data MĚSÍC  VYBRAT
Získejte fiskální čtvrtletí od data MĚSÍC   VYBRAT
Získejte fiskální rok od data MĚSÍC   ROK
Získejte první nebo poslední den v měsíci podle daného data DEN  EOMĚSÍC
Získejte první textový název měsíce po měsíci  IF
Získejte první nebo poslední den předchozího měsíce EOMĚSÍC
Získejte střed dvou dat SOUČET  PRACOVNÍ DEN
Získejte pondělí v týdnu VŠEDNÍ DEN
Získejte měsíc od data MĚSÍC
Získejte poslední den v týdnu MOD
Získejte další konkrétní den v týdnu VŠEDNÍ DEN
Získejte n-tý den týdne v měsíci podle daného data VŠEDNÍ DEN DEN
Získejte n-tý den roku podle daného data ROK  DATA
Získejte počet pracovních dnů mezi dvěma daty SÍTĚ  NETWORKDAYS.INTL
Získejte procento dokončeného nebo zbývajícího roku ROK  DATA ROČNÍK
Získejte čtvrtletí od data MĚSÍC  ROK
Získejte stejné datum minulý měsíc nebo příští měsíc UPRAVIT
Získejte stejné datum loni nebo příští rok UPRAVIT
Získejte číslo týdne od data v aplikaci Excel WEEKNUM
Získejte pracovní dobu mezi dvěma daty v aplikaci Excel SÍTĚ NETWORKDAYS.INTL
Získejte nebo vypočítejte věk od data narození v aplikaci Excel ROČNÍK DATEDIF
Seznam svátků mezi dvěma daty IF   TEXTJOIN
text
Zkraťte slova nebo jména TEXTJOIN ČÍSLO ŘÁDEK NEPŘÍMÝ LEN MATCH MID TRIM LEFT NÁHRADNÍ HLEDAT HORNÍ
Přidejte předčíslí nebo kód země k telefonnímu číslu KONCATENÁT
Před každé slovo přidejte znak NÁHRADNÍ
Za první slovo přidejte čárku VÝMĚNA HLEDAT
Mezi jména přidejte čárku HLEDATVÝMĚNA TRIM NÁHRADNÍ
Přidejte na telefonní číslo pomlčky VÝMĚNA
Přidejte pomlčky do SSN v buňce LEFT MID PRÁVO NÁHRADNÍ
Chcete-li opravit délku textu, přidejte úvodní nuly TEXT
Přidejte text doprostřed LEFT MID VÝMĚNA
Přidejte mezeru za čárku TRIM NÁHRADNÍ
Mezi číslo a text přidejte mezeru TRIMVÝMĚNA MIN HLEDAT MAX IFERROR ŘÁDEK NEPŘÍMÝ LEN
První písmeno textového řetězce nebo každé slovo vydělávejte velkými písmeny HORNÍLEN HLEDAT DOLNÍ VÝMĚNA LEFT MID
Zkontrolujte, zda buňka obsahuje konkrétní text ČÍSLO VYHLEDÁVÁNÍ HLEDAT
Zkontrolujte, zda buňka obsahuje mnoho věcí SUMPRODUCT ČÍSLO VYHLEDÁVÁNÍ COUNTA
Zkontrolujte, zda buňka obsahuje jednu z mnoha věcí SUMPRODUCT ČÍSLO VYHLEDÁVÁNÍ
Zkontrolujte, zda buňka obsahuje jednu z několika hodnot, ale vylučujte další hodnoty SUMPRODUCT ČÍSLO VYHLEDÁVÁNÍ
Zkontrolujte, zda buňka obsahuje některé texty, ale jiné neobsahuje COUNT VYHLEDÁVÁNÍ A AUTOMATIZACI
Převést písmeno na číslo SLOUPEK NEPŘÍMÝ
Zkontrolujte, zda buňka obsahuje číslo COUNT HLEDAT
Kombinujte buňky s přerušením řádku KONCATENÁT
Kombinujte datum a čas do jedné buňky v aplikaci Excel TEXT
Kombinujte text a datum do stejné buňky v aplikaci Excel TEXT KONCATENÁT
Spočítat hodnoty oddělené čárkou v buňce LEN NÁHRADNÍ TRIM
Spočítat konkrétní znak v buňce LEN NÁHRADNÍ
Spočítat konkrétní znak v rozsahu buněk SUMPRODUCT LEN NÁHRADNÍ
Počítat konkrétní slova v buňce LEN NÁHRADNÍ
Počítat konkrétní slova v rozsahu buněk SUMPRODUCT LEN NÁHRADNÍ
Spočítá počet znaků v buňce LEN
Spočítá počet znaků v rozsahu buněk SUMPRODUCT LEN
Spočítá počet slov v buňce LEN TRIM NÁHRADNÍ
Počítat počet slov v rozsahu buněk SUMPRODUCT LEN TRIM NÁHRADNÍ
Ve vzorcích používejte uvozovky CHAR
Zkontrolujte, zda se buňka rovná nějaké hodnotě v seznamu SUMPRODUCT
Vyčistěte a přeformátujte telefonní čísla NÁHRADNÍ
Kombinujte buňky čárkami TRIM NÁHRADNÍ KONCATENÁT
Zkombinujte počáteční a příjmení LEFT KONCATENÁT
Porovnejte dva nebo více textových řetězců PŘESNÝ IF COUNTIF
Zřetězit buňky, ale ignorovat mezery TEXTJOIN
Převádějte čísla na text v aplikaci Excel TEXT PEVNÝ
Převést text na číslo v aplikaci Excel VALUE PRÁVO LEFT MID
Počet klíčových slov, které buňka obsahuje, na základě seznamu SUMPRODUCT ČÍSLO VYHLEDÁVÁNÍ
Počítání řádků, které jsou odděleny zalomením řádků v buňce nebo oblasti LEN NÁHRADNÍ
Zobrazit konkrétní text na základě hodnoty v aplikaci Excel REPT IF
Extrahujte z buňky všechna slova kromě prvního nebo posledního PRÁVO LEN HLEDAT LEFT NÁHRADNÍ
Vyjměte pouze velká písmena NÁHRADNÍ
Extrahujte příponu z názvu souboru PRÁVO LEN HLEDAT VYHLEDÁVÁNÍ VÝMĚNA
Extrahujte název souboru z cesty v aplikaci Excel MID HLEDAT NÁHRADNÍ LEN IFERROR
Extrahujte první řádek buňky VYHLEDÁVÁNÍ LEFT
Extrahujte jméno a příjmení z e-mailu HLEDAT LEFT LEN PRÁVO
Extrahujte název složky z cesty HLEDAT NÁHRADNÍ LEN PRÁVO
Extrahujte zprava až do znaku VYHLEDÁVÁNÍ PRÁVO NÁHRADNÍ LEN IFERROR
Extrahujte iniciály ze jmen MID IF HLEDAT LEFT
Extrahujte více řádků z buňky TRIM MID REPT LEN NÁHRADNÍ
Extrahujte poslední řádek textu z víceřádkové buňky NÁHRADNÍ REPT PRÁVO TRIM
Extrahujte n-tý slovo z textového řetězce v aplikaci Excel NÁHRADNÍ REPT MID TRIM LEN
Extrahujte cestu z celé cesty HLEDAT NÁHRADNÍ LEN LEFT
Extrahujte podřetězec z textového řetězce v aplikaci Excel MID LEFT PRÁVO VYHLEDÁVÁNÍ
Extrahujte poslední dvě slova z buňky MID HLEDAT NÁHRADNÍ LEN
Extrahujte text mezi závorkami z textového řetězce MID VYHLEDÁVÁNÍ
Extrahujte slovo začínající konkrétním znakem v aplikaci Excel MID TRIM LEFT HLEDAT REPT LEN NÁHRADNÍ
Extrahujte slovo obsahující konkrétní text v aplikaci Excel MID TRIM HLEDAT REPT MAX NÁHRADNÍ
Extrahujte křestní jméno a příjmení z celého jména LEFT PRÁVO HLEDAT LEN
Extrahujte křestní jméno a příjmení z celého jména v aplikaci Excel LEFT PRÁVO HLEDAT LEN MID VYHLEDÁVÁNÍ NÁHRADNÍ
Extrahujte text před nebo za druhou mezerou nebo čárkou LEFT MID HLEDAT NÁHRADNÍ TRIM
Extrahujte text za poslední instancí konkrétního znaku PRÁVO VYHLEDÁVÁNÍ LEN NÁHRADNÍ TRIM REPT
Extrahujte text mezi první a druhou čárkou z textových řetězců MID VYHLEDÁVÁNÍ HLEDAT NÁHRADNÍ
Najděte a nahraďte více hodnot v aplikaci Excel NÁHRADNÍ INDEX
Najděte n-tý výskyt znaku v buňce NÁHRADNÍ HLEDAT
Najděte nejběžnější text v rozsahu MODE INDEX MATCH
Najděte nejběžnější text s kritérii MODE INDEX IF MATCH
Najděte pozici n-tého výskytu HLEDAT NÁHRADNÍ
Převrácení nebo obrácení křestního jména a příjmení v seznamu aplikace Excel MID VYHLEDÁVÁNÍ LEN
Získejte nebo extrahujte první slovo z textového řetězce v aplikaci Excel HLEDAT LEFT
Získejte nebo extrahujte poslední slovo z textového řetězce v aplikaci Excel TRIM PRÁVO REPT
Pokud buňka obsahuje text, zobrazí se v aplikaci Excel IF ČÍSLO VYHLEDÁVÁNÍ
Zvětšit text na stejnou délku REPT LEN
Začněte psát malými písmeny LEFT DOLNÍ VÝMĚNA
Přesuňte nebo zkombinujte více obsahu buněk do jedné buňky KONCATENÁT PŘEMÍSTIT TEXTJOIN
Normalizovat text TRIM NÁHRADNÍ DOLNÍ
Odeberte příponu z názvu souboru HLEDAT LEFT
Odstraňte prvních n znaků LEN PRÁVO
Odebrat první nebo poslední slovo z řetězce PRÁVO LEN HLEDAT LEFT TRIM NÁHRADNÍ
Odebrat zprava od textu LEN LEFT
Excel odebere poslední nebo koncovou čárku v buňce IF PRÁVO LEFT LEN
Odstraňte přední a zadní prostor CLEAN TRIM NÁHRADNÍ
Odstraňte konce řádků z buněk v aplikaci Excel CLEAN TRIM NÁHRADNÍ
Odebrat prostřední iniciálu z celého jména v aplikaci Excel LEFT PRÁVO HLEDAT TRIM NÁHRADNÍ REPT
Odeberte předponu nebo příponu z řetězce PRÁVO LEN LEFT
Odeberte text z buňky porovnáním obsahu NÁHRADNÍ
Odeberte text z buňky na základě konkrétní polohy VÝMĚNA NÁHRADNÍ
Odstraňte text na základě proměnné polohy v aplikaci Excel VÝMĚNA HLEDAT
Odstraňte nežádoucí znaky z buňky v aplikaci Excel NÁHRADNÍ
Odeberte text před nebo za prvním nebo posledním konkrétním znakem z textových řetězců PRÁVO LEFT HLEDAT VYHLEDÁVÁNÍ LEN NÁHRADNÍ
Odeberte text za nebo před druhou nebo n-tou mezerou z textových řetězců PRÁVO LEFT HLEDATLEN NÁHRADNÍ
Odeberte text v závorkách nebo závorkách z textových řetězců HLEDAT MID LEN NÁHRADNÍ
Nahraďte konkrétní znak v buňce jiným NÁHRADNÍ
Obrátit textový řetězec v buňce v aplikaci Excel TEXTJOIN MID
Rozdělte rozměry na jednotlivé délky, výšky a šířky LEFT MID PRÁVO HLEDAT LEN NÁHRADNÍ
Rozdělte rozměry na dvě části v aplikaci Excel LEFT PRÁVO HLEDAT LEN NÁHRADNÍ
Oddělte čísla od měrných jednotek MAX ČÍSLO VALUE MID LEFT TRIM PRÁVO
Oddělte oktety IP adresy v aplikaci Excel LEFT MID LEN HLEDAT
E-mailové adresy oddělte od uživatelských jmen a domén LEFT PRÁVO LEN HLEDAT
Rozdělte dolary a centy HLEDAT PRÁVO LEN
Rozdělte buňku podle první mezery v aplikaci Excel LEFT HLEDAT PRÁVO LEN
Rozdělte číslo na jednotlivé číslice MID SLOUPEK
Rozdělte větu na slova VYHLEDÁVÁNÍ MID ŘÁDEK SLOUPEK IF
Rozdělte text a čísla MID   HLEDAT  LEFT PRÁVO LEN
Rozdělte textový řetězec na konkrétní znak v buňce v aplikaci Excel MID   HLEDAT  LEFT PRÁVO LEN
Rozdělte text s oddělovačem do buňky v aplikaci Excel MID   TRIM  NÁHRADNÍ LEN
Odstraňte nebo odeberte nečíselné znaky z textových řetězců TEXTJOIN IFERROR MID ŘÁDEK NEPŘÍMÝ
Odstraňte nebo odstraňte číselné znaky z textových řetězců TEXTJOIN IF ISERR MID ŘÁDEK NEPŘÍMÝ LEN
Odstraňte nebo odstraňte značky html z textových řetězců MID   LEN
Ořízněte text na n slov NÁHRADNÍ   HLEDAT  LEFT

Sociální sítě

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Všechna práva vyhrazena. Poháněno ExtendOffice. | |. | Sitemap
Microsoft a logo Office jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo jiných zemích.
Chráněno Sectigo SSL